ข้อดีของการว่าจ้างบริษัทบริหารอาคาร

บริษัทบริหารอาคาร
  • มีประสบการณ์สำหรับการบริหารการจัดการ

คือบริษัทบริหารอาคารมีการทำงานเกี่ยวกับการจัดการอาคารชุด นั้นที่ซึ่งจำนวนของหน่วยงานรวมทั้งช่วงเวลาการจัดการงานได้สร้างสมประสบการณ์ และก็มีมาตรฐาน การทำงาน ทั้งพนักงานของบริษัทก็มีแต่ละฝ่ายที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาดูแลและ พร้อมที่จะมา ส่งเสริมหลักการทำงานของนิติบุคคล อาทิ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายข้อบังคับ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายปฏิบัติการ ฯลฯ

  • เป็นตัวถ่วงดุลอำนาจการจัดการ

คือ แผนผังหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาบริหารนิติบุคคลฯ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการ ,ผู้จัดการนิติบุคคลฯ และบริษัทบริหารอาคาร ซึ่งการบริหารงาน คณะกรรมการจะเป็นผู้บริจาคนโยบายต่างๆรวมทั้งประชุมเพื่อลงความเห็นให้มีการดำเนินงานใดๆซึ่งผู้จัดการนิติบุคคลฯและ บริษัทบริหารอาคารก็จะรับไป ดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนั้นการดำเนินงานต่างๆก็จะมีการสำรวจซึ่งกันและกัน เพื่อเชื่อมั่นได้ว่าสิ่งที่ดำเนินงานเป็นไป เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

  • มีหลักประกันที่เชื่อถือได้

-ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทฯ จำกัดตามกฎหมายง่ายแก่การติดตามฟ้องคดีกรณีทำให้ เกิดความเสียหาย

-มีระบบการป้องกันภัยความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากการบริหารงาน

-ค้ำประกันความเสียหายทางการบริหารจัดการ

-ค้ำประกันความเสียหายทางด้านการเงิน 100%

  • ลดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการนิติบุคคลฯ

คือ ในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลฯ เป็นตำแหน่งที่สำคัญ เพราะเหตุว่าเป็นตัวแทนของนิติบุคคลฯ ในการทำนิติกรรมใดๆกับบุคคลภายนอก แต่ทั้งนี้จำเป็นต้องอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ และยังรวมไปถึงการออกหนังสือถึงผู้อยู่อาศัยในตึกสำหรับการขอให้มีการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ กฎข้อบังคับ ของตึก ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงกับผู้จัดการนิติบุคคลฯ ในกรณีที่เป็นลูกบ้าน ซึ่งเมื่อมีการ ดำเนินการใดจะมีผลกระทบผู้จัดการนิติบุคคลฯบริษัทบริหารอาคารจะมีคณะทำงานผู้ ปฏิบัติเข้า ไปทำงานให้คำปรึกษา หรือปฏิบัติงานแทน ในทุกๆด้าน อาทิ ทนาย , วิศวกรรม ฝ่ายบัญชี ฯลฯ และเตรียมความพร้อมเพื่อมีผลกระทบกับผู้จัดการนิติบุคคลฯให้น้อยที่สุด

  • มีความยืดหยุ่นสำหรับในการบริหารงานบุคคลเพื่อลดภาระหน้าที่ของนิติบุคคลฯ

คือพนักงานในสำนักงานนิติทุกคนมีหน้าที่ทำงานตามหน้าที่และขอบเขต ความรับผิดชอบ ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งถ้าเกิดพนักงานคนใดมีคุณภาพการทำงานไม่ได้ดังที่ต้องการ หรือมี ผลกระทบจากการทำงาน บริษัทจะเป็นผู้เข้าไปทำฝึกอบรมรวมไปถึงหากมีการกล่าวเตือนอบรมแล้ว พนักงานดำเนินงานไม่ดีขึ้นเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้อง ทำเปลี่ยนแปลงพนักงาน โดยไม่ให้มีผลต่อเรื่องการจ้างระหว่างพนักงานกับนิติบุคคลฯ

  • ช่วยลดโอกาศความไม่ลงรอยกันหว่างลูกบ้านกับคณะกรรมการรวมถึงผู้จัดการนิติบุคคลฯ หมายถึงงานบางส่วนที่นิติบุคคลฯต้องใช้ระเบียบ

ของอาคารเพื่อการพักอาศัยเป็นไปอย่าง เรียบร้อย โดยยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญดังนั้นผู้ปฏิบัติในงานส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ พนักงานฝ่ายจัดการฯและก็พนักงานของบริษัทบริหารอาคารรวมทั้งถ้าเกิดมีข้อขัดแย้งผู้ปฏิบัติก็อาจพยายาม แก้ไขตามขั้นตอนโดยไม่กระทบ โดยตรงกับ คณะกรรมการหรือผู้จัดการนิติบุคคล

  • ลดความซ้ำซ้อน

กรณีจ้างบริษัทบริหารอาคาร เป็นผู้จัดการ ค่าอัตราจ้างก็รวมอยู่ในค่าบริหารซึ่งช่วยทำให้นิติบุคคลฯ สามารถประหยัดงบประมาณได้ ทั้งยังบริษัท บริหารอาคารก็มีพนักงาน ในทุกๆด้าน ซึ่งสามารถรองรับนโยบายของแผนกนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งทำให้การบริหารงานกระชับและก็สอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการ หรือลูกบ้านตั้งไว้ติดต่อเราสิคะ http://thaiassetproperty.com/